Σε ποια σχολεία ανά τον κόσμο διδάσκονται τα Ἀρχαῖα Ἑλληνικά
Γερμανία
Στά 16 Ὁμόσπονδα κρατίδια τῆς Γερμανίας, τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά διδάσκονται ὡς ὑποχρεωτικό μάθημα σέ 208 Κλασσικά Λύκεια.
Συγκεκριμένα στά 13 Ο.Κ τοῦ ΣΓΕ Βερολίνου λειτουργοῦν 105 Κλασσικά Λύκεια Β/θμιας, στά 3 ΟΚ τοῦ ΣΓΕ Μονάχου λειτουργοῦν 103.


Πολωνία
Στήν Πολωνία, λειτουργοῦν 3 Κλασσικά Λύκεια Β/θμιας, ὅπου διδάσκεται παράλληλα μέ τήν Ἀρχαία Ἑλληνική καί ὁ Ἀρχαῖος Ἑλληνικός Πολιτισμός.


Μ. Βρεττανία
Στήν Μ. Βρεττανία, ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων εἶναι προαιρετική στό πλαίσιο τῆς διδασκαλίας ξένων γλωσσῶν σέ ὅλες τίς ἐκπαιδευτικές βαθμίδες.
Κάθε σχολεῖο εἶναι ἁρμόδιο νά ἀποφασίση ἄν θά ἐντάξη τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά στό πρόγραμμά του.
Ὡστόσο σέ κάποια ἀπό τά ἰδιωτικά σχολεῖα τό μάθημα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καί Λατινικῶν (Classics), προσφέρεται στό Γυμνάσιο καί στό Λύκειο. Ἰδιαίτερη παράδοση καί ποιότητα στίς κλασσικές σπουδές ἔχουν πολλά γνωστά Πανεπιστήμια τῆς Ἀγγλίας.
Ἕδρες Ἑλληνικῶν Σπουδῶν στελεχώνονται μέ ἀποσπασμένους ἐκπαιδευτικούς στήν Μ. Βρεττανία, στήν Β. Ἰρλανδία καί τήν Σουηδία.


Δανία
Στήν Δανία, τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά διδάσκονται σέ ἕνα πολύ μικρό ἀριθμό σχολείων (συνολικά 10).
Διδάσκονται μόνο στό Λύκειο καί προσφέρονται ὡς μάθημα ἐπιλογῆς καί ὄχι ὡς ξένη γλῶσσα.
Τά μαθήματα τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ― τά ὁποῖα προσφέρονται σέ συνδυασμό μέ τά Λατινικά ― ἀπευθύνονται σέ μαθητές πού ἔχουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά καί θέλουν νά ἀκολουθήσουν σχετικές σπουδές στό Πανεπιστήμιο.
Τά σχολεῖα αὐτά συνιστοῦν «κανονικά σχολεῖα» καί
δέν ἀποτελοῦν ἰδιαίτερο τύπο σχολείου.


Σουηδία
Στήν Σουηδία, δέν διδάσκονται Ἀρχαῖα Ἑλληνικά στά σχολεῖα.


Νορβηγία
Στήν Νορβηγία, μαθητές πού φοιτοῦν στό Λύκειο ἔχουν τήν δυνατότητα ἐπιλογῆς παρακολουθήσεως μαθήματος γιά τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό πολιτισμό σέ δύο ἐπίπεδα, πού περιλαμβάνει μεταξύ τῶν ἄλλων τήν ἐκμάθηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν.


Βέλγιο, Γαλλία, Ἱσπανία
Τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά διδάσκονται ὡς μάθημα ἐπιλογῆς.


Ἰταλία
Στήν Ἰταλία, τά Ἀρχαῖα διδάσκονται στά κλασσικά Λύκεια.


Ρωσσία
Στήν Μόσχα, τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά διδάσκονται στό Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας Λομονόσοφ, στό Κρατικό Πανεπιστήμιο Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν (RGGU), στό Πανεπιστήμιο Ἁγίας Πετρούπολης, στό Πανεπιστήμιο Πετροζαβόντσκ, στήν Θεολογική Ἀκαδημία Μόσχας καί στά ἐκκλησιαστικά Λύκεια.
Στήν πόλη Κρασνοντάρ, τά Ἀρχαῖα διδάσκονται ἐκτεταμένα στό Κρατικό Πανεπιστήμιο τοῦ Κουμπάν καί μέ τήν ὑποστήριξη ἀποσπασμένου ἐκπαιδευτικοῦ, καθώς καί στήν Ἀνωτέρα Σχολή τῆς Ἐκκλησίας.
Στήν Γεωργία, τά Ἀρχαῖα διδάσκονται καί μέ τήν ὑποστήριξη ἀποσπασμένου ἐκπαιδευτικοῦ, στό Ἰνστιτοῦτο Κλασσικῶν, Βυζαντινῶν καί Ν. Σπουδῶν τοῦ Κρατικοῦ Πανεπιστημίου Τυφλίδος μέ τετραετῆ κύκλο προπτυχιακῶν σπουδῶν καί διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδῶν στήν Κλασσική Φιλολογία.


Οὐκρανία
Στήν Οὐκρανία, τά Ἀρχαῖα διδάσκονται καί μέ τήν ὑποστήριξη ἀποσπασμένου ἐκπαιδευτικοῦ, στό Κίεβο, στό Κρατικό Πανεπιστήμιο Ταράς Σεβτσένκο, στό Λβίβ ἤ Λβόφ τῆς Δυτικῆς Οὐκρανίας, στό Ἐθνικό Πανεπιστήμιο «Ἰβάν Φράνκο» τοῦ Λβίβ, στήν ἕδρα Κλασσικῆς Φιλολογίας, στήν Φιλοσοφική Σχολή, στό Καθολικό Πανεπιστήμιο τοῦ Λβίβ ― σέ ὅλα ὡς ὑποχρεωτικό μάθημα κατά κανόνα.


Κροατία
Στήν Κροατία, τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά διδάσκονται καί μέ τήν ὑποστήριξη ἀποσπασμένου ἐκπαιδευτικοῦ, σέ 6 Δημοτικά σχολεῖα (σέ παιδιά ἡλικίας 13 ― 14 χρονῶν), σέ 12 κλασσικά Λύκεια καί σέ 2 Τμήματα κλασσικῶν Σπουδῶν, σέ ὅλα ὡς ὑποχρεωτικό μάθημα.


Οὐγγαρία
Στήν Οὐγγαρία, τά Ἀρχαῖα διδάσκονται σέ λίγα σχολεῖα τῆς Β/θμιας ὡς μάθημα ἐπιλογῆς, ἀλλά ἐκτεταμένα στά Τμήματα Κλασσικῆς Φιλολογίας, Αἰγυπτιολογίας, Φιλοσοφίας, σέ 5 ΑΕΙ τῆς χώρας, καθώς καί στά 2 Ἐκκλησιαστικά Πανεπιστήμια τῆς Βουδαπέστης.


Σερβία
Στήν Σερβία, τά Ἀρχαῖα διδάσκονται στό Πανεπιστήμιο τοῦ Βελιγραδίου ὡς ὑποχρεωτικό μάθημα. Ἐπί-
σης τά Ἀρχαῖα διδάσκονται στά σχολεῖα «Filoloska Gimnazija» στό Βελιγράδι καί στήν πόλη «Sremski Karlovci», στά Πανεπιστήμια «Filozofski Fakultet» στό Βελιγράδι (ὡς τό κεντρικό ἀντικείμενο σπουδῶν), καί «Filozofski Fakultet» στό «Novi Sad».


Σλοβενία
Στήν Σλοβενία, τά Ἀρχαῖα διδάσκονται καί μέ τήν ὑποστήριξη ἀποσπασμένου ἐκπαιδευτικοῦ στά Γυμνάσια τῆς χώρας κατά τήν τελευταία χρονιά ὡς προαιρετικό μάθημα, στό Κλασσικό Τμῆμα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, στό Καθολικό Κλασσικό Λύκειο τῆς Λουμπλιάνας καί στήν Θεολογική Σχολή τῆς Λιουμπλιάνας (ὡς προαιρετικό μάθημα).


Ρουμανία
Στήν Ρουμανία, τά Ἀρχαῖα διδάσκονται σέ ὅλα τά ἐκκλησιαστικά Λύκεια τῆς χώρας καί σέ ὅλες τίς Θεολογικές Σχολές.


Β. Ἀφρική ― Μέση Ἀνατολή
Στίς χῶρες ἁρμοδιότητος τοῦ ΣΓΕ Β. Ἀφρικῆς ― Μ. Ἀνατολῆς (Ἀραβικές καί Ἰσραήλ), τά Ἀρχαῖα δέν διδάσκονται σέ κανένα Δημόσιο σχολεῖο.


Ν. Ἀφρική
Στήν Ν. Ἀφρική, μαθήματα Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας καί Πολιτισμοῦ παραδίδονται στό «University of Pretoria » στό «Rhodew University Cape Town», «University of Cape Town», «University of Stellenbosch», «Kuazulu Natal University ».
Τό δέ Τμῆμα Ἑλληνικῶν καί Λατινικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Γιοχάνεσμπουργκ στελεχώνονται καί μέ ἀποσπασμένο ἐκπαιδευτικό ΠΕ02.


Ἀμερική
Στόν Καναδᾶ, τά Ἀρχαῖα διδάσκονται στά Τμήματα Κλασσικῶν Σπουδῶν τῶν Πανεπιστημίων «Mc Gill ― Montreal», «New Brunswick ― Fredericton Waterloo ― Ontario», «Manitoba ― Manitoba» καί μόνο καί ἡ παρακολούθησή τους εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον ὑποχρεωτική.
Στήν Ν. Ὑόρκη, τά Ἀρχαῖα διδάσκονται ὡς ὑποχρεωτικό μάθημα μόνο στό «Saint Demetrios Greek American School», τό μοναδικό Ἑλληνοαμερικανικό Λύκειο στίς Η.Π.Α. ἀπό ἀποσπασμένους Ἕλληνες καί ὁμογενεῖς ἐκπαιδευτικούς.
Στά Πανεπιστήμια τῶν Η.Π.Α. τά Ἀρχαῖα διδάσκονται, ὅπου ὑπάρχει ἀντίστοιχο τμῆμα καί πρόγραμμα Σπουδῶν.


Στήν Λατινική Ἀμερική, τά Ἀρχαῖα δέν διδάσκονται στήν Δευτεροβάθμια παρά μόνο στήν Τριτοβάθμια στό πλαί- σιο τῶν κλασσικῶν σπουδῶν, ὡς ἀκολούθως:


Ἀργεντινή
Στό πολιτιστικό ἵδρυμα «Fundacion Helenica en Argentina» πού τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ΥΠΟΠΑΙΘ, διδάσκονται τά Ἀρχαῖα σέ ἐνηλίκους ἀπό ἀποσπασμένο φιλόλογο.
Διδάσκεται σέ πανεπιστημιακό ἐπίπεδο στά «UBA» (Πανεπιστήμιο τοῦ Mπουένος Ἄϊρες), «UCA (Universidad Catolica Argentina)», «Universidad del Salvador», «Universidad Nacional de Cordoba».


Βενεζουέλα
«Universidad Central», «Universidad Catolica».


Βραζιλία
«USP», «Universidade do Estado do Rio de Janeiro», «Universidade de Brasilia », «Universidade Federal do Rio de Janeiro », «Universidade de Brasilia», «Universidade Federal do Rio de Janeiro»,
«UFBA», «UNESP Araracuara», «Universidade Catolica»


Περού
«Universidad Nacional de San Marco », «Universidad Catolica».


Μεξικό
«UNAM», «Universidad Catolica».


Οὐρουγουάη
«Universidad de Montevideo», «Universidad Catolica».


Χιλή
«Universidad de Chile», «Centro de Estudios Griegos Bizantinos y Noehelenicos », «Universidad Catolica».


Παναμᾶς
«Universidad Catolica».


Αὐστραλία
Τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά διδάσκονται ὡς ἐπιλεγόμενο μάθημα γιά τίς Πολιτειακές ἐξετάσεις (Πανελλήνιες) σέ σχολεῖα τῆς Δευτεροβάθμιας, ὡς ἀκολούθως: «Balwyn High School» ― Μελβούρνη ― Ἀνεξάρτητο Κρατικό (ἡ λειτουργία τοῦ Τμήματος ὑποστηρίζεται καί γιά φέτος μέ ἀποσπασμένο ἐκπαιδευτικό, ἐνῶ τό 2016 παύει πλέον νά προσφέρεται ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων), «Xavier» ― Μελβούρνη ― Ἰδιωτικό ― Καθολικό, «Alphington Grammar» ― Μελβούρνη ― Ἑλλ. Ὀρθ. Κοινότητα Μελβ. καί Βικτώριας (ὑποστηρίζεται ἀπό ἀποσπασμένο ἄνευ μισθοῦ ― ἐπιμισθίου ἐκπαιδευτικό), «Pymble Ladies College» «Sydney» ― Ἀνεξάρτητο Κρατικό, «Sydney Grammar School ― Sydney».
https://kyklwpas.blogspot.com/2019/09/blog-post.html

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια