09 Δεκεμβρίου 2019

Η Απάτη της «Κλιματικὴς Αλλαγής»


«ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ» Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Ὁ λόγος γιὰ τὴν μεγαλύτερη ἀπάτη ὅλων τῶν ἐποχῶν ὑπολογιζομένης τῆς κλίμακός της, μοναδικὴ στὴν ἱστορία, τοὐλάχιστον αὐτὴν πού μᾶς ἔχουν ἀφήσει νὰ γνωρίζουμε μέχρις στιγμῆς. Μία ἀπάτη παγκοσμίου ἐμβελείας, ἡ «Κλιματικὴ Ἀλλαγή». Ἡ τακτικὴ τῆς χρησιμοποιήσεως τῶν λέξεων γιὰ ὑποδούλωση τῶν ἀνθρώπων ἔχει ἀποδειχθεῖ ἡ πλέον ἀποτελεσματικὴ μέθοδος καὶ τὸ ἰσχυρότερο ὅπλο τῶν ἐπικυριάρχων.
Μὲ συγκεκριμένη χρήση λέξεων, ἀλλαγὴ ὁρισμῶν, λεξιπλασίας καὶ νεολογισμῶν, ἡ παγκόσμια elite ὑποδουλώνει ἀπὸ ἄκρη σὲ ἄκρη τὸν πλανήτη θέτοντας τοὺς ὅρους της καὶ ἀλλοιώνοντας τὸν χαρακτῆρα τῆς ζωῆς, ἀντίθετα μὲ τὴν φυσιολογικὴ ἐξέλιξη τὴν ὁποία θὰ εἶχε ἐὰν ἀκολουθοῦσε ἡ φύση ἀνεπηρέαστα τὴν πορεία της μέσα στὸν χρόνο. Μετὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίση τὸ 2008, ἀρχίσαμε νὰ ἀντιλαμβανόμαστε αὐτοῦ τοῦ εἴδους τοὺς ἀπατηλοὺς τίτλους ὅπως Federal Reserve, IRS, National Bank, ἀντίστοιχα στὴν Ἑλλάδα, Ἐθνικὴ Τράπεζα πού κάθε ἄλλο παρὰ ἐθνικὴ εἶναι κ.λ.π.
Ἡ μεγαλειώδης ἀπάτη στὸν πλανήτη λεγόταν «ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη» καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο ἐπειδὴ ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις «μεταλλάχθηκε» μὲ τὸν ἴδιο τρόπο πού μεταλλάσσονται καὶ τὰ πολιτικὰ κόμματα καὶ ἔγινε «κλιματικὴ ἀλλαγή». Μὲ τέτοιες εὐφυεῖς κινήσεις στὴν παγκόσμια σκακιέρα παρασύρονται ἑκατομμύρια ἀδαῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι μαγνητίζονται ἀπὸ τὶς παιδαριώδεις προπαγάνδες πού διοχετεύονται γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν αὐτοὺς τοὺς τεράστιους σχεδιασμοὺς καὶ μὲ τὴν βοήθεια αὐτῶν τῶν «πράσινων ἀνοήτων» δημιουργοῦνται ΜΚΟ καὶ ἄλλοι ὀργανισμοὶ οἱ ὁποῖοι στὴν συνέχεια προβάλλονται ἀπὸ τὰ ΜΜ Ἐξαθλιώσεως ὥς σημαντικὰ γεγονότα γιὰ τὴν πρόοδο τῆς ἀνθρωπότητας καὶ δημιουργοῦν αἴσθηση παγκοσμίως.
Ἔτσι δὲν εἶναι καθόλου περίεργο νὰ βλέπουμε τὸν ἀδικαιολόγητο παραλογισμό, νὰ δημιουργοῦνται ὑπερεθνικοὶ ὀργανισμοὶ ὅπως εἶναι τὸ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) πού ἀποτελεῖ τμῆμα τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ ἀπασχολεῖ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι δῆθεν ἐργάζονται γιὰ κάτι, τὸ ὁποῖο ὅμως εἶναι γνωστὸ ὅτι δὲν ἔχει κανένα οὐσιαστικὸ ἀντικείμενο· παρ᾽ ὅλα αὐτὰ ὁ κόσμος πού ἀσχολεῖται μὲ αὐτὸ προτιμᾶ νὰ ἐθελοτυφλῇ διότι ἔτσι νομίζει ὅτι πραγματώνεται ἢ ἀρέσκεται σὲ αὐτὸν τὸν λήθαργο τῆς ἀγνοίας πού ἐν πολλοῖς μοιάζει μὲ τὴν νάρκωση πού προκαλοῦν κάποια ἁρπακτικὰ στὴν λεία τους πρὶν τὴν καταβροχθίσουν.
Ὅταν ὅμως κάτι δὲν εἶναι πραγματικό, εἶναι ζήτημα χρόνου νὰ ὑπάρξουν ἀντιδράσεις ἀπὸ ὑγιῶς σκεπτομένους ἀνθρώπους καὶ οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἀποτελοῦν τὸν πονοκέφαλο τῶν ἐπικυριάρχων σχεδιαστῶν τῆς ἀπάτης, συνεπῶς θὰ πρέπῃ νὰ ἐνισχύουν τὴν ὑποστήριξη τοῦ σχεδίου τους μὲ διάφορα στοιχειώδη ἁπλὰ σκηνικά, τὰ ὁποῖα στήνονται γρήγορα καὶ δίδονται στὴν δημοσιότητα γιὰ νὰ δεσμεύουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερους ἀνθρώπους στὸ ὕπουλο σκεπτικὸ τῆς ἐπιβολῆς τους.
Ἡ λογικὴ στὰ χρόνια μας ἔχει ἀρχίσει νὰ δίνει τὴν θέση τῆς στὴν παράνοια καὶ ἔτσι βλέπουμε τὸν κόσμο νὰ στρέφεται ὁλοένα καὶ περισσότερο πρὸς καταστάσεις καὶ ἰδέες οἱ ὁποῖες θὰ ἦταν ἀδιανόητες μόλις πρὶν μερικὰ χρόνια. Ἔτσι εἴδαμε νὰ βραβεύεται ἡ διδακτορικὴ μίας μουσουλμάνας φοιτήτριας στὸ Μαρόκο ὁποία ἤθελε νὰ ἀποδείξῃ ὅτι ἡ γῆ εἶναι καὶ πάλι «ἐπίπεδη» ὅπως ἤθελαν κάποιοι νὰ πιστεύουν πρὶν ἀπὸ 2.000 χρόνια καὶ μάλιστα θανάτωναν ὁποιονδήποτε ἔλεγε τὸ ἀντίθετο γιὰ τὰ ἑπόμενα 1500 χρόνια.
Ἀντὶ αὐτὴ ἡ εἴδηση λοιπὸν νὰ προκαλέσῃ τὴν ὀργὴ τοῦ κόσμου καὶ τὸν δίκαιο χλευασμὸ τῶν ἀνθρώπων τὴν στιγμὴ μάλιστα πού ὑπάρχουν φωτογραφίας καὶ καθημερινὲς τηλεοπτικὲς λήψεις ἀπὸ τὸν διεθνῆ διαστημικὸ σταθμὸ ISS – ὁ ὁποῖος εἰρήσθω ἐν παρόδῳ εἶναι καὶ ὁρατὸς μὲ γυμνὸ ὀφθαλμὸ ἀπὸ τὴν γῆ – ἀντιθέτως διῆλθε χωρὶς νὰ ὑπάρξη καμμία οὐσιαστικὴ ἀντίδραση. Μὲ παρόμοιο τρόπο λέγεται στοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὁ πλανήτης γῆ ὑπερ-θερμαίνεται καὶ ὅτι ὅλοι πρέπει νὰ βοηθήσουν «οἰκονομικά» προκειμένου νὰ τὸν σώσουμε ἀπὸ τὴν ἀμέλεια τῶν ἀνθρώπων.
Οἱ ἄνθρωποι βέβαια ἐπειδὴ ἐνεργοῦν ἀνόητα εἶναι ἀνεύθυνοι καὶ μισοῦν κάθε εἶδος σκέψεως δὲν μποροῦν νὰ φθάσουν στὸ σημεῖο νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι ἐὰν ὑπῆρχε πράγματι πρόβλημα στὸν πλανήτη ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ἐπέμβαση, οἱ κυρίως ὑπεύθυνοι δὲν εἶναι οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι στοὺς ὁποίους καταλογίζεται ἡ εὐθύνη ἀλλὰ αὐτοὶ πού κατέχουν τὰ ἐργοστάσια παραγωγῆς τὰ ὁποῖα παράγουν τὰ εἴδη τὰ ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι καθίστανται ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ὑποτιθέμενη ὑπερθέρμανση, συνεπῶς ἐὰν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιβληθοῦν κάποιοι περιορισμοὶ αὐτοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι στὶς μονάδες παραγωγῆς καὶ ὄχι σὲ αὐτὲς τῆς καταναλώσεως.
Ἔτσι λοιπόν ἡ ἱστορία μὲ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ὁ κόσμος ἀντιλαμβάνεται. Ἡ ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη ἡ διαφήμιση καὶ ἡ προπαγάνδα γύρω ἀπὸ αὐτὴν εἶναι περισσότερο γιὰ νὰ πιστοποιήσῃ τὸ ποσοστὸ τῶν ἀνοήτων ποὺ θὰ πιστέψουν
στὸ παραμύθι καὶ θὰ ἀρχίσουν ὥς «ἀνθρωπάκια» νὰ μιλᾶνε γιὰ τὸ τί πρέπει νὰ κάνουν γιὰ νὰ σώσουν ὁλόκληρους πλανῆτες ἐνῷ δὲν μποροῦν νὰ κουμαντάρουν οὔτε μερικὰ τετραγωνικὰ ἀπὸ τὸν κῆπο τοῦ σπιτιοῦ τους.
Ὅποιος εἶναι τόσο ἀφελὴς ὥστε νὰ πιστεύῃ πὼς ἡ θερμοκρασία ἀνεβαίνει ἐξ αἰτίας τῶν ἀνθρώπων δὲν ἔχει παρὰ νὰ ῥίξῃ μία ματιὰ στὴ γῆ ἀπὸ ψηλὰ καὶ πιθανῶς θὰ καταλάβῃ, διότι κλεισμένος στὰ περιορισμένα ὅρια μίας ἀρρωστημένης πόλης, μέσα σὲ 4 τοίχους καὶ στὴν ὀθόνη ἑνὸς κινητοῦ τηλεφώνου δὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ ἕνα ζωάκι μὲ μυωπία ποὺ ἔχει τὴν ψευδαίσθηση ὅτι μπορεῖ νὰ ἐκφέρῃ καὶ ἄποψη γιὰ τὸ περιβάλλον του.
Ὅπως κι ἐσεῖς ἄλλες φορὲς ἔχετε μεγαλύτερη θερμοκρασία καὶ ἄλλες λιγώτερη, ἔτσι καὶ τὰ οὐράνια σώματα περιπίπτουν σὲ τέτοιες καταστάσεις ἀλλὰ σὲ περιόδους δεκάδων χιλιάδων ἐτῶν. Ὁ πλανήτης γῆ εἶχε ξαναπεράσει «ὑπερθέρμανση» καὶ τότε δὲν ὑπῆρχε κανένας David Mayer De Rothschild ἢ ὁ διεθνὴς ἀπατεῶνας Al Gore γιὰ νὰ μᾶς πῇ ὅλες τὶς ἀνοησίες ποὺ πιστεύουν οἱ ἀλληλέγγυοι καὶ οἱ πράσινοι ἀφελεῖς. Ἁπλᾶ σκέφτηκαν ἀκόμη μία φορὰ νὰ ἐπενδύσουν στὴν ἀνθρώπινη βλακεία καὶ φυσικὰ κερδίζουν διότι ὅπως λέει καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος ἐθνικός μας σκιτσογράφος Ἀρκᾶς: Οἱ πολιτικοὶ κατὰ πρῶτον γνωρίζουν ὅτι σὲ μία ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση ἡ ψῆφος τῶν σκεπτομένων εἶναι ἰσοδύναμη μὲ αὐτὴν τῶν ἠλιθίων καὶ δεύτερον: οἱ ἠλίθιοι εἶναι πάντοτε περισσότεροι.
Εἴδαμε λοιπὸν τὴν γελοιότητα νὰ προτείνουν μὲ Νόμπελ εἰρήνης μία δεκαπεντάχρονη μαθήτρια ἀπὸ τὴν Σουηδία, τὴν Γκρέτα Θάνμπεργκ, τὴν ἱδρυτὴ τοῦ κινήματος τῆς «Ἀπεργίας τῶν νέων γιὰ τὸ κλίμα», λίγο πρὶν τὴν ἡμέρα τῆς παγκόσμιας δράσεως. Αὐτὴ ἡ πρόταση θυμίζει τὴν ἐκλογὴ τοῦ καλύτερου τραγουδιοῦ τῆς Eurovision, ὅπου ἕνα πλάσμα ὑποδυόμενο τὴν γυναῖκα παρουσιάστηκε μὲ γενειάδα καὶ «κέρδισε τὸ βραβεῖο». Παρὰ τὸν ἐξωφρενικὰ παράλογο τοῦ θέματος ὁ κόσμος πού συμμετεῖχε ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιτροπή, ἀντέδρασαν στὸ ὅλο ζήτημα σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ κάτι τὸ φυσιολογικό, προσφέροντας ἔτσι ἔμμεσο μήνυμα στὰ πλήθη τῶν ἀνοήτων γιὰ τὸν ἀποδεκτὸ τρόπο συμπεριφορᾶς των. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἀπεχθάνονται τὴν κριτικὴ σκέψη καὶ ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ διαφορετικὲς παραστάσεις ποὺ περνοῦν μπροστὰ ἀπὸ τὰ μάτια τους, ἀνεξαρτήτως περιεχομένου. Μία ἀκόμη ὑλοποίηση τῆς ἱστορίας τοῦ Σπηλαίου τοῦ Πλάτωνος.


Δείτε επίσης: Κλιματική Αλλαγή: Πολυεθνικές Καταληστεύουν την ΕΕ στο όνομα της Σωτηρίας του Κλίματος


Ἐπιπλέον, πλῆθος ἀνθρώπων ἐργάζονται ἀκατάπαυστα γιὰ τὴν συντήρηση αὐτοῦ τοῦ ψέμματος καὶ ἐπιστρατεύονται ἀποξενωμένοι καὶ ἀποτυχημένοι ἐπιστήμονες πού δὲν ἔχουν κατορθώσει νὰ σταδιοδρομήσουν. Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ παρουσιάζεται σὰν μία εὐκαιρία στὴ ζωή τους, ὅπου θὰ προβληθοῦν γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα μὲ πιθανότητα νὰ ἐξασφαλίσουν κάποιο ἀξιοπρεπὲς μέλλον, ἐὰν παρουσιάσουν κάποια ἐργασία, ἡ ὁποία μπορεῖ μὲν νὰ μὴν εἶναι δικό τους πόνημα, ἀλλὰ κατέχοντας συναφὲς ἐπάγγελμα, μποροῦν νὰ τὸ παρουσιάσουν σὰν δική τους ἐργασία καὶ νὰ προβληθοῦν ἐνῷ ταὐτόχρονα ἐξυπηρετοῦν τὸν ἀπώτερο σκοπὸ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.
Ἂς δοῦμε ὅμως τί γίνεται πίσω ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς εὐρείας δημοσιότητος τὰ ὁποῖα εἶναι ἀπασχολημένα μὲ τὴν παραπλάνηση τῶν μαζῶν. Τί συμβαίνει στὴν πραγματικότητα; Ἐνῷ ὁ κόσμος δραστηριοποιεῖται παγκοσμίως γιὰ νὰ σώσῃ τὸν πλανήτη αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι θὰ ἔπρεπε νὰ φοβοῦνται ἀπὸ τὴν ἐπικείμενη καταστροφὴ τῆς ὑπερθερμάνσεως βλέπουμε ὅτι ὄχι μόνον δὲν ἀνησυχοῦν, ἀπεναντίας χτίζουν, κάνουν ἐπιχειρήσεις καὶ πανηγυρίζουν διότι γνωρίζουν ὅτι ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ εἶναι μία ἀπάτη καὶ τίποτα παραπάνω.


Δεῖτε ἐσεῖς πλέον καὶ κρίνετε ποιὰ εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ποιό τὸ ψέμα. ἃς ἀκούσουμε τὸν Dan Peña.


IS GLOBAL WARMING THE BIGGEST FRAUD IN HISTORY?@Τάσος Πατεράκης /terrapapers.com 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου